Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en factuurvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden:
1. Toepasselijkheid
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Dnovo-solutions en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.
1.2. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Dnovo-solutions.
1.3. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.
1.4. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Dnovo-solutions uitdrukkeIijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten.
1.5. Alle offertes en aanbiedingen door of namens Dnovo-solutions zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Dnovo-solutions ingetrokken worden zo lang Dnovo-solutions een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers.
1.6. Dnovo-Solutions behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.
1.7. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij Dnovo-solutions geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een kopij van deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota’s van Dnovo-solutions bvba. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden.
Tevens zijn deze gepubliceerd op de website van Dnovo-solutions bvba: http://www.dnovo-solutions.com.
1.8. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

2. Prijzen, tarieven en betaling
2.1. Alle prijzen en tarieven van Dnovo-Solutions zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 30% op het voorziene totaalbedrag inclusief btw van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan Dnovo-solutions vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling.
2.3. Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde.
2.4. Indien terzake van de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal Dnovo-solutions de bestede uren en gemaakte kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.
2.5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, behoudens andersluidend beding, vijftien of dertig dagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken.
2.6. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van Dnovo-solutions bvba vermeld op de factuur. Online betaling kan in sommige gevallen op de door Dnovo-solutions vermelde specifieke wijze.
2.7. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 15% op jaarbasis. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met 10 %, met een minimum van 50 € verhoogd, dit ten titel van vooruit vastgestelde en uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten. Bovendien zal voor de derde herinnering, per mail of brief, een vaste forfaitaire kostenvergoeding worden aangerekend van 25 €.
2.8. In geval van niet-betaling behoudt Dnovo-solutions zich het recht om eventuele abonnementen op diensten van Dnovo-solutions, of nog op de door haar verkochte, verhuurde of beheerde webhostings, websites, opleidingen, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van 75 € aangerekend worden.
2.9. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt Dnovo-solutions zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen.
2.10. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Dnovo-Solutions bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.11. Iedere klacht zal door Dnovo-solutions grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.
2.12. Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan Dnovo-solutions, zoniet worden zij als nietig aanzien. De schriftelijke klacht dient duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.
2.13. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

3. Annulering
3.1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voorzover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:
a. Dnovo-solutions stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering.
b. De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft plaatsgevonden of voor dat Dnovo-solutions in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen.
c. Bestellingen van domeinnaamregistraties en verlengingen van domeinnamen, via welke wijze dan ook, kunnen nooit worden geannuleerd.

4. Uitvoering
4.1. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden, kan Dnovo-solutions de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.2. Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht; op verzoek van de klant, voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit extra kosten teweeg brengt, vallen deze steeds ten laste van de klant .
4.3. Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts nadat beide partijen schriftelijk hun akkoord hebben bevestigd over de uit te voeren wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum.
4.4. Behoudens voorafgaande overeenkomst is Dnovo-solutions niet gehouden clichés, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, logo’s, html documenten, broncodes, enz. te bewaren.

5. Wijzigingen en meerwerk
5.1. Onder meerwerk dient te worden verstaan iedere wijziging van de functionele specificaties zoals die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties.
5.2. Dnovo-solutions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
5.3. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Dnovo-solutions de opdrachtgever van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.
5.4. Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd.
5.5. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

6. Termijnen
6.1. Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de benodigde documenten volgt of vanaf de ondertekening van de overeenkomst.
6.2. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, tekeningen, afbeeldingen, modellen, foto’s, teksten, enzovoort, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven. Dnovo-solutions heeft in zulke gevallen het recht om de leveringstermijn te herplannen.
6.3. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal Dnovo-solutions de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
6.4. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding
6.5. Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijner verplichtingen uit hoofde van andere contracten.

7. Privacy / vertrouwelijkheid
7.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
7.2. Dnovo-solutions bvba is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Eigendom en bescherming
8.1. Zaken blijven eigendom van Dnovo-solutions tot alle door de opdrachtgever terzake verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
8.2. Zaken en programmatuur zijn vanaf het moment dat zij door Dnovo-solutions ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Dnovo-solutions aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.
9.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Dnovo-solutions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.
Iedere aansprakelijkheid van Dnovo-solutions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Dnovo-solutions is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door Dnovo-solutions gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor Dnovo-solutions verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.
9.3. De door Dnovo-solutions bvba te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door Dnovo-solutions aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief btw).
Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief btw) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Dnovo-solutions bvba in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van Dnovo-solutions. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de opdrachtgever bedongen en door Dnovo-solutions verleende crediteringen.
9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan Dnovo-solutions heeft gemeld.
9.5. Dnovo-solutions is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door Dnovo-solutions werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan Dnovo-solutions niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat
anderen dan Dnovo-solutions wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht
9.6. De opdrachtgever vrijwaart Dnovo-solutions voor alle schade die Dnovo-solutions mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Dnovo-solutions geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen :
– aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Dnovo-solutions die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
– aanspraken van derden, werknemers van Dnovo-solutions daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Dnovo-solutions geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor Dnovo-solutions verborgen was.
9.7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door Dnovo-solutions te verlenen diensten.

10. Overmacht
10.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst.
10.2. De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

11. Ontbinding, beëindiging en opschorting
11.1. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Dnovo-solutions niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, heeft Dnovo-solutions het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van Dnovo-solutions, met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, onverminderd andere aan Dnovo-solutions wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.
11.2. Wanneer de opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met Dnovo-solutions gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is Dnovo-solutions, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

12. Intellectuele en industriële vermogensrechten
12.1. De opdrachtgever erkent dat Dnovo-solutions de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken-, octrooi- of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door Dnovo-solutions geleverde producten en diensten. De opdrachtgever stemt ermee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan Dnovo-solutions eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten.

13. Toepasselijk recht en geschillen exclusieve bevoegheid
13.1. De overeenkomsten tussen Dnovo-solutions en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
13.2. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door Dnovo-solutions gesloten overeenkomsten kunnen enkel worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Dnovo-solutions bvba is gevestigd. (Antwerpen-België)

14. Overdracht rechten en verplichtingen
14.1. Dnovo-solutions is ten allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
14.2. De opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten slechts overdragen na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Dnovo-solutions, welke toestemming aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

15 Geldigheid en uitleg
15.1. Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, zo tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Home